مراحل انجام دوره کارآموزی:

 

1 اخذ واحد کارآموزی(مشخص شدن نام استاد کارآموزی)

2 مشخص کردن محل کارآموزی در اسرع وقت با هماهنگی استاد مربوطه

3 پر کردن فرم" درخواست معرفی دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی"

4 مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت برای دریافت "معرفی نامه رسمی"

5 مراجعه به محل کارآموزی و پر کردن" فرم تثبیت" کارآموزی و ارائه آن در اسرع وقت

6 پایان دوره کارآموزی با تایید استاد مربوطه (تایید فرم پایان کارآموزی)

7- ارائه نامه رسمی "پایان دوره" کارآموزی از طرف محل کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت که سرپرست کارآموزی آن را مهر و امضا کرده و

 دارای آدرس و شماره تماس باشد. متن اصلی نامه پایان دوره کارآموزی ، همراه با تاریخ و شماره، به شرح زیر است.

دفتر ارتباط با صنعت دانشکده فنی حرفه ای سما واحد آیت اله آملی

پیرو نامه شماره (...) مورخ(...) گواهی می شود که خانم/ آقای (...) از تاریخ(...) تا (...) به مدت (..) ساعت دوره

کارآموزی خود را در این محل گذرانده است.

8 تاییدنامه در دفتر ارتباط با صنعت و سپس مراجعه به مسئول ثبت نمره و کارشناس آموزش

 

 

تذکر:
تعداد روزهای کاری در هفته حداکثر 5 روز و ساعات کاری حداکثر 8 ساعت قابل قبول است.به همین ترتیب برای 240 ساعت 
 حداقل 6 هفته در نظر گرفته می شود.

کلیه فرم های لازم برای انجام دوره کارآموزی در وب سایت دانشکده سما واحد آیت اله آملی بخش فرم ها / دفتر ارتباط با صنعت/ کارآموزی  قابل دسترسی است.

 

معاونت آموزشی پژوهشی

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
دانشکده سما واحد آیت اله آملی