مدیر فرهنگی :   
مهندس محمد ذبیحی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

 

سوابق اجرایی:

 -کارشناس آمار و مسئول سایت دانشگاه آزاد واحد آیت اله آملی به مدت 2 سال

-مدیر امور پژوهش دانشکده سما واحد آیت اله آملی به مدت 10 سال

-مسئول گروه رباتیک دانشجویی دانشکده سما واحد آیت اله آملی به مدت  6 سال     

 

تلفن : 44258005-011