مدیر آموزش:   مهندس محمد ابراهیم  نیک زاد

 

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر


کارکنان شاغل در حوزه آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی 

پست سازمانی
1

فاطمه  بهزادی


 کارشناسی ارشد مهندسی  کشاورزی


مسئول برنامه ریزی  آموزشی و کارگزینی اساتید

2

محمد قلی پور

 کارشناسی ارشد مدیریت 

مسئول ثبت نمرات و امتحانات
   


4

محبوبه احمدی


کارشناسی ارشد شیمی


کارشناس رشته 
5

لیلا ابراهیمی


کارشناسی ارشد روانشناسی

بایگان آموزش

6 عطیه رمضان نیا ارشد ریاضی کارشناس رشته