مدیر دانشجویی: حمیدرضا قاسمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سوابق اجرایی:

-مسئول روابط عمومی واحد آیت اله آملی به مدت 4 سال

-رییس اداره دانشجویی واحد آیت اله آملی به مدت 1 سال

-رییس خوابگاه های دانشجویی واحد آیت اله آملی به مدت 1 سال  

-مسئول خدمات اداری واحد آیت اله آملی به مدت 1 سال  

-نماینده و خبر نگار خبرگزاری آنا و روزنامه فرهیختگان به مدت4 سال

تلفن : 44258005-011 

 


 

کارکنان حوزه فرهنگی و دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت1

حمیده شاکریانکارشناسیکارشناس امور دانش آموختگان

2

طاهره صفا نیا
کارشناسی ارشدکارشناس امور دانش آموختگان  و تربیت بدنی خواهران 

3

فاطمه نجفدری
کارشناسی ارشدمسئول مرکز مشاوره دانشجویی 
، تخفیف دانشجوئی،توزیع کارت دانشجویی