مدیر پشتیبانی : سید جعفر قدیری نژاد

 دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان (ورودی مهر92)


  • کارشناس امور اداری آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا... آملی  ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل ، 1387- 1385.
  • رئیس امور اداری و منابع انسانی  آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا... آملی  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل 1390- 1387.
  • مدیر پشتیبانی (اداری و مالی ) آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا... آملی  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل از 1390 تا کنون
  • مدیر گروه رشته حسابداری  آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا... آملی  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل از 1394 تا کنون

 


کارکنان شاغل در حوزه اداری و مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

حسین خسروی

مدیر امور مالی

کارشناسی حسابداری
 

 

 
 

2

محمد ابراهیم تبار

 

حسابدار و امور شهریهکارشناسی حسابداری

(دانشجوی ارشد)

 

 

3

زهرا بهزادی راد

حسابدار و صندوق رفاه


کارشناسی حسابدرای

(دانشجوی ارشد)

 

 

4

 

 

 

5
فاطمه نجفدری

متصدی دبیرخانه
 

 

6
جواد گل زاده
خدمات


  

7


سمیرا توکلایی

تایپیست دبیرخانه